Vegaplan introduceert de Vegaplan Standaard NET, een lastenboek voor de sierteeltsector

Na de eetbare teelten biedt Vegaplan nu ook voor de niet-eetbare teelten (sierteelt en boomkwekerij) een standaard aan: de Vegaplan Standaard NET (voor Niet-Eetbare Tuinbouwteelten). Met de Vegaplan Standaard NET kan worden voldaan aan zowel de wettelijke vereisten onder de bevoegheid van het FAVV als de gewestelijke overheden en dit in één enkele driejaarlijkse audit.

 

Vegaplan, beheerder van de sectorgidsen G-040 voor de primaire eetbare productie en G-033 loonwerk en de private lastenboeken Vegaplan Standaard en Vegaplan Standaard loonwerk, lanceert nu ook een Vegaplan Standard NET, de standaard voor de niet-eetbare primaire plantaardige productie en dekt hiermee de volledige plantaardige productie af. Deze standaard brengt echter geen bijkomende verplichtingen voor de sieteler gezien het een verzameling is van wettelijke verplichtingen waarvan de sierteler al moet voldoen. In onderstaande figuur is opgelijst welke delen opgenomen zijn in deze Standaard.

Uniek voor deze standaard is dat zowel de handel als de productie opgenomen zijn. Daardoor kunnen ook producenten van siergewassen die naast productie ook aan handel doen, zich laten certificeren en kans maken op de bonus (verlaagde jaarlijkse FAVV-heffing).

Autocontrole in de sierteeltsector
De sectorgids G-040 module D omvat alle wettelijke vereisten die voortkomen uit de autocontroleplicht onder de bevoegdheid van het FAVV. De autocontroleplicht stelt dat iedere operator in de voedselketen moet voldoen aan de principes van autocontrole. Dit is een interne controle om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid, kwaliteit en traceerbaarheid van de producten. Wat betreft de sierteeltsector wordt hierbij de focus gelegd op de traceerbaarheid en meldingsplicht. Om aan deze autocontroleplicht te voldoen kan een sierteler gebruik maken van de sectorgids (G-040 module D) waarin alle eisen zijn beschreven. Een sierteler die hieraan voldoet en zich hiervoor laat certificeren door een onafhankelijk certificeringsorganisme (OCI) heeft recht op een korting op de jaarlijkse FAVV-heffing (bonus) en komt in aanmerking tot een vermindering van de frequentie van inspectie door het FAVV.

Om deze korting te kunnen ontvangen moeten alle activiteiten die bij het FAVV geregistreerd zijn, afgedekt zijn door een autocontrolesysteem. Hier knelde in het verleden voor de sierteeltsector vaak het schoentje. Specifiek aan de sierteeltsector is dat op heel wat bedrijven naast productie van sierteeltproducten ook handel wordt gedaan in deze producten. Op heden bestond er nog geen sectorgids voor de handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. Sinds kort is hier verandering in gekomen met de publicatie van de G-043, de sectorgids voor handel in niet-eetbare tuinbouwproducten. Door een certificatie voor deze twee sectorgidsen is het nu mogelijk voor deze bedrijven de certificatie van een autocontrolesysteem aan het FAVV aan te tonen en hierdoor ook in aanmerking te komen voor de bonus op de jaarlijkse FAVV-heffing en de verlaagde inspectiefrequentie.

IPM-sierteelt en minimum kwaliteitsvereisten teeltmateriaal 
Naast deze twee sectorgidsen is in de Standaard geïntegreerde gewasbescherming (IPM-Integrated Pest Management) binnen sieteelt opgenomen. IPM vloeit voort uit een Europese richtlijn (2009/128/EC) en is gebaseerd op acht basisprincipes. Deze laten de teler toe op een ecologisch en economisch verantwoorde en efficiënte manier plagen, ziekten en onkruiden onder controle te houden. Deze principes zijn uitgeschreven in een checklist en zijn tevens opgenomen in de Vegaplan Standaard NET.
Daarnaast neemt de Vegaplan Standaard NET voor Vlaanderen ook de controles op betreffende de minimum EG-kwaliteit van teeltmateriaal van siergewassen. Deze werden vóór 2019 uitgevoerd door de diensten van het Departement Landbouw en Visserij. Vanaf 2019 worden deze controles uitbesteed en zullen deze door de onafhankelijke controle instellingen (OCI’s) in kader van de Vegaplan Standaard NET controles worden uitgevoerd.

Met andere woorden heel wat zaken kunnen via de Vegaplan Standaard NET in één driejaarlijkse audit gecombineerd worden gecontroleerd. Dit bespaart de sierteler/boomwkwer tijd en controlekosten.

Hoe zich laten certificeren?
De checklist en het lastenboek van de Vegaplan Standaard NET zijn online gratis te raadplegen via de website van Vegaplan .
Om zich te laten certificeren moet men een OCI of onafhankelijk certificeringsinstelling contacteren. Deze zal dan binnen de negen maanden een audit uitvoeren. Indien aan alle punten uit het lastenboek wordt voldaan zal een certificaat worden uitgereikt. Dit certificaat is dan drie jaar geldig. Na drie jaar zal de OCI terug contact opnemen om een nieuwe audit uitvoeren zodat het certificaat kan worden verlengd. De lijst met OCI’s is terug te vinden op de website van Vegaplan waar ook een tool beschikbaar is om bij verschillende OCI’s offertes aan te vragen.

Voor meer info over de Vegaplan Standaard NET kan u terecht bij Vegaplan: [email protected] of 02/880 22 00.

%d bloggers liken dit: